Условия за ползване

В следващите точки от настоящия договор са описани Общите условия за ползване на предоставяните от нас услуги посредством нашия интернет сайт.
Потребителят заявява, че е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта и декларира това с активно поведение (кликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, което означава, че приема настоящите Общи условия) или запазване на пасивно поведение (ненапускане на сайта). 
 
I.ПОЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В САЙТА ТЕРМИНИ:
В настоящите общи условия и навсякъде в сайта посочените по-долу термини са употребени в следния смисъл:
Администратор (на сайта) - "ФИКС СТЕЙ" ООД, ЕИК: BG202798410, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, ул. Позитано 3 ет.3 офис35, e-mail:office@fixstay.com с лиценз за туристически агент № PK-01-7197 и туроператор с лиценз номер РК-01-7809.
ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор № 03700100003637 от 17.01.2022 по чл.42 от ЗТ със Застрахователно дружество ЕВРОИНС АД, адрес: гр. София бул. Христофор Колумб 43.
а) „Сайтът/сайта”– интернет платформатa fixstay.com и всички нейни поддомейни;
б) „Потребител“ – всяко трето лице, което посещава сайта и не е служител на „ФИКС СТЕЙ“ ООД
в) „Клиент” – това е потребител на сайта, който ще извърши резервация през интернет платформата fixstay.com, даващa правото да се използва и/или да се придобие посочената в него услуга при предварително известни и обявени в сайта условия;
г) „Търговец” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя  услугата, описана в сайта и посочена в резервационната форма, която клиента получава след заплащане на резервацията;
д) „Резервационен код” – вид електронен документ/ номер, удостоверяващ закупуването на правото да използва и/или да придобие посочената в него услуга при предварително обявени на сайта условия;
е) „Приносител на резервационен код/ бланка” – физическо лице, което притежава код/резервационна форма и което се явява пред посочения във резервационната бланка търговец, за да получи  услугата, посочена във нея. Приносителят на кода може да е различен от лицето, посочено в резервационната форма;
ж) „Оферта” – публикувано в сайта предложение за определена услуга;
з) „Край на офертата” – моментът, след който се преустановява продажбата на офертата за определена  услуга. Този момент може да бъде  предварително обявен на сайта, но "ФИКС СТЕЙ" ООД има право по своя преценка да обяви край на офертата и преди изтичане на обявеното на сайта време;
и) „Срок на валидност на офертата” – срокът,след изтичането на който търговецът има право да откаже да извърши доставката услугата, посочена в резервационната бланка. Срокът на валидност на офертата се обявява на сайта за всяка отделна оферта.
й) „Виртуален ПОС терминал” – платежна страница на обслужващата сайта банка, към която клиента се пренасочва за въвеждане на картовите данни при извършване на плащане.
к) "Микросметка" - сметка на потребител, създадена в платежната система ePay.bg 
 
II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. С ползването на сайта Потребителят заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
2. "ФИКС СТЕЙ" ООД  предоставя възможност, начин за интернет пазаруване посредством използването на своята интернет платформа www.fixstay.com
3. С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с Вашата поръчка) на сайта, Вие се съгласявате, че ние можем да влезем в контакт с Вас във връзка с информацията, която сте изпратили, но не носим отговорност за предоставянето на всяка отделна  услуга. 
3.1. "ФИКС СТЕЙ" ООД  гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали за предлаганите стоки и /или услуги, съдържащи се в сайта, с изключение на случаите, когато сме въведени в заблуждение относно предоставената информация за дадена стока  услуга от самия предоставящ я търговец. В такива случаи "ФИКС СТЕЙ" ООД ще Ви съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната услуга. Вие приемате и се съгласявате, че използването на материалите, съдържащи се в сайта е на Ваша отговорност. 
3.2. В случай на отправяне на рекламация отстрана на потребител на услуги, вследствие на която рекламация се налага връщане/замяна на  услуги или възстановяване на платената сума, то тогава "ФИКС СТЕЙ" ООД ще съдейства за предявяване на възникнали претенции пред конкретния търговец, като участва наравно с потребителя до разрешаване на спора и евентуалното удовлетворяване на претенцията, като способите са : а) чрез преговори и доброволно уреждане на претенцията, б) чрез медиация; в) при непостигане на съгласие - по съдебен ред. В случаите, в които рекламацията на потребителя се окаже основателна,  "ФИКС СТЕЙ " ООД му възстановява направените разходи за доставка на върнатата и/или заменена  услуга.
3.3. Предлаганите от   "ФИКС СТЕЙ" ООД   услуги са с цени, които са окончателни, като в тях са включени всички данъци и такси. 
4. "ФИКС СТЕЙ" ООД единствено и само поддържа интернет сайта fixstay.com, като не носи отговорност при следните случаи:
- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "ФИКС СТЕЙ" ООД, или трети лица, подизпълнители в сайта "ФИКС СТЕЙ" ООД;
- За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на услугите, закупени от потребителя чрез сайта, както и ако условия или цени в оферти обявени във сайта от промотиращи търговци, се окажат грешни или подвеждащи;
- За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на "ФИКС СТЕЙ" ООД.;
- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
- За всички вреди, причинени на потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди (от служители на "ФИКС СТЕЙ" ООД);
- Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
- За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта fixstay.com, независещи от екипа на същия.
5.   За да няма недоразумения при използването на сайта и потреблението на предоставяната от нас услуга, Вие декларирате, че сте съгласни, че доколкото закупените от Вас услуги чрез нашата интернет платформа попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП, правата по чл. 52, 54, 55 и 58 не са Ви гарантирани, освен ако търговец изрично не е посочил, че за конкретна сделка можете да се ползвате от тези права. Това Ваше съгласие давате чрезкликване на съответния бутон –“Съгласен съм и приемам общите условия”, така както е посочено и в началото на настоящите Общи условия, което кликване означава, че приемате същите.
6.  Вашата кореспонденция или участие в промоции, сделки или други търговски взаимоотношения с търговци, намерени на или чрез сайта, включително доставка на съответните стоки или услуги, както и всички други срокове, условия, гаранции или отговорности, свързани с подобни взаимоотношения са единствено между Вас и тези търговци. Вие се съгласявате, че "ФИКС СТЕЙ" ООД  не носи отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, възникнали в резултат от подобни сделки, или като резултат от наличието на такива търговци на сайта. 
7. "ФИКС СТЕЙ" ООД  си запазва правото да спира сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации или подобрения, като не носи отговорност 
8. С приемането на тези условия вие се съгласявате с получаването на бюлетини за наши активни оферти. 
9. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да уведомява незабавно "ФИКС СТЕЙ" ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "ФИКС СТЕЙ" ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. Всеки от регистрираните потребители на сайта – промотиращи търговци, и от регистрираните потребители на сайта – потенциални купувачи на промотираните стоки/услуги, сам за себе си, упълномощава "ФИКС СТЕЙ" ООД: посредством поддържаната от него информационна платформа fixstay.com, да води преговори; и/или да сключва; както и да регистрира сключените договори между промотиращите търговци и конкретните купувачи на промотираната стока/услуга; включително от името на упълномощителите, безвъзмездно да приема и препраща извършвани плащания по сключени между конкретни търговец и потребител договори за покупка на стока/услуга от разстояние, с авансово плащане.
10. Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на "ФИКС СТЕЙ" ООД.
11. Регистрирайки се в уебсайта на "ФИКС СТЕЙ" ООД, потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на "ФИКС СТЕЙ" ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
12. Всички цени на сайта на "ФИКС СТЕЙ " ООД са в български левове за българската версия на сайта и в евро за английската вечрсия на сайта, с включен ДДС. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.
13. Покупката от сайта на ”ФИКС СТЕЙ” ООД се осъществява с кредитна или дебитна карта издадена в България или чужбина. Приемат се плащания чрез банкови карти MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Плащания с карти V PAY или MasterCard Electronic се приемат само, ако са регистрирани от банката издател за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Приемат се плащания и през системата на ePay.bg. 
14. Клиент, направил резервация чрез сайта, се счита обвързан от условията на офертата, обявени на сайта, като по-конкретно, но не само, е длъжен да се съобрази със следните условия: 
• упражняването на правата по издадения резервационен код може да бъде обвързано от определени ограничения, описани на сайта за всяка отделна сделка;
"ФИКС СТЕЙ" ООД не носи отговорност, ако трето лице – приносител на кода за резервация е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на потребителя;
• "ФИКС СТЕЙ" ООД не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след съгласяване с общите условия в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като военни операции от всякакъв характер, природни бедствия, епидемии,пандемии,  стачки, пожари и др;
"ФИКС СТЕЙ" ООД  се задължава да Ви възстанови платената сума за придобиване на обявена на сайта  услуга единствено в някой от следните случаи:
а) Вие или приносителят на резрвационния код не сте получили платената услуга,тъй като търговският обект не съществува повече на обявеното място,  услугата не е в наличност временно или постоянно;
б) търговецът откаже да предаде да извърши услугата, въпреки че всички обявени условия на сделката са точно изпълнени от клиента или приносителя на ваучера;
в) търговецът приеме за основателна Ваша рекламация по представляваната от резервационния код услуга, 
г) достоверността на вашата картова транзакция бъде основателно оспорена пред международните картови организации;
д) Възтановената сума се превежда по банков път в рамките на 14 дни след получаването на заявлението от страна на клиента, за възтановяването на заплатената сума без заплащане на допълнителна такса. При форсмажорни обстоятелства срока на възстановяване на заплатената от клиента сума е до 90 работни дни след получаването на заявлението от страна на клиента и след приспадане на 10% от сумата като такса от страна на  Фикс Стей за административни разходи. Заявлението се подава писмено, като се изпраща на е-mail office@fixstay.com
•  правата по резервацията се погасяват с изтичане на срока на валидност на офертата.
e) Анулационна политика:
 
За почивка в Гърция:
- При анулиране на направена резервация до 40 дни преди дата на настаняване се възстановяват 100% от заплатената сума.
 
- При анулиране на направена резервация между 39 дни и 30 дни преди дата на настаняване се удържа сума равна на 1 нощувка
 
- При анулиране на направена резервация между 29 дни и 15 дни преди дата на настаняване се удържа 50% от стойността на резервацията или минимум 1 нощувка
 
- При анулиране на направена резервация между 14 дни и no show се удържа 100% от стойността на резервацията
 
За почивка в България:
-При анулиране на направена резервация до 14 дни преди дата на настаняване се възстановяват 100% от заплатената сума.
 
- При анулиране на направена резервация между 13 дни и no show се удържа 100% от стойността на резервацията
 
Условията за анулации са валидни за всички предложения на сайта fixstay.com, освен в случаите, когато в офертата не е посочен различен срок за анулации. Суми по платени резервации при по-ранно напускане на хотела не се възтановяват
 
ІII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1). "ФИКС СТЕЙ" ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "ФИКС СТЕЙ" ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. 
3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "ФИКС СТЕЙ" ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4). "ФИКС СТЕЙ" ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ФИКС СТЕЙ" ООД.
5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в fixstay.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от "ФИКС СТЕЙ" ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в fixstay.com(харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от "ФИКС СТЕЙ" ООД за целите на директния маркетинг.
7. "ФИКС СТЕЙ" ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
8. С регистрацията си в fixstay.com, потребителят разрешава в потребителските му профили fixstay.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "ФИКС СТЕЙ" ООД или от офериращите в сайта търговци, както и "ФИКС СТЕЙ " ООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.
9. Този сайт използва БИСКВИТКИ (cookies) за да съхранява вашите настройки, които бихте направили по време на вашето посещение. Бисквитките са файлове, съхранени във вашия браузър и се използват от повечето уебсайтове, за да ви помогне да персонализирате вашето сърфиране. Като продължавате да използвате този сайт без да променяте настройките, вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies.
 
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. За всички неуредени в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София. 
3. "ФИКС СТЕЙ" ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
4. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
5. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
6. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на "ФИКС СТЕЙ ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
7. Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ влиза в сила от 12.05.2017г.

 


Вижте нашите топ оферти

Разгледай всички оферти