Резерват "Силкосия"

силкосия

Резерват „Силкосия” съхранява ценното растително и животинско богатство на планината Странджа. Територията на резервата е разположена на надморска височина от 100 до 250 метра. Най-широко застъпени са канелените горски почви и жълтоземно-подзолистите почви.

Растителното богатство на резервата е значително. Установени са 260 вида висши растения. От тях дървесните видове са 14, храстовите - 17, многогодишните тревисти растения са 143, а едногодишните и двугодишните – 70. Това представлява 22.6 % от странджанската флора и определя високата стойност на защитената територия.

„Силкосия” е типичен горски резерват. Съхранява гори от бук и дъб, вечнозелени храсти - странджанска зеленика (Rhododendron Ponticum L.), лавровишня (Prúnus laurocerásus), джел (Ilex aquifolium), странджанско бясно дърво (Daphne pontica). Средната възраст на дърветата е 120-130 години, а в отделни случаи надвишава 200 години. Много интересни са горските формации от горун (Quercus polycarpa) и източен бук (Fagus orientalis).

Резерватът има и богата фауна - установени са повече от 50 защитени животински вида.

В резервата е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на неговата охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел.

 

Абонирай се сега за нашия бюлетин!

Вижте нашите топ оферти

Разгледай всички оферти